Tên dự án Tên và phạm vi gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Nội dung khác
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tân Hồng (năm 2018). Gói thầu 31: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tân Hồng (năm 2018). ĐTXD năm 2018. Chào hàng cạnh tranh 22-08-2018 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Thanh Bình (năm 2018). Gói thầu 28: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Thanh Bình (năm 2018). ĐTXD năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 22-08-2018 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2018). Gói thầu 26: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Cao Lãnh (năm 2018). ĐTXD năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 22-08-2018 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TP Cao Lãnh (năm 2018). Gói thầu 25: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TP Cao Lãnh (năm 2018). ĐTXD năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 22-08-2018 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2018) Gói thầu 30: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Hồng Ngự (năm 2018) ĐTXD năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 24-08-2018 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông và TX Hồng Ngự (năm 2018) Gói thầu 29: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông và TX Hồng Ngự - gồm 2 phần thầu - Phần thầu 1: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tam Nông (năm 2018); Phần thầu 2: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực TX Hồng Ngự (năm 2018). ĐTXD năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 24-08-2018 Trọn gói.
Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018). Gói thầu 27: Phát triển lưới điện xóa hộ câu phụ từ công tơ chính khu vực huyện Tháp Mười (năm 2018) ĐTXD năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 24-08-2018 Trọn gói.
Trang bị máy tính phục vụ công tác triển khai CMIS 3.0 Mua máy tính trạm sản xuất kinh doanh năm 2018 Chào hàng cạnh tranh 07-08-2018 Trọn gói
Mua sắm quần áo bảo hộ lao động cho dịch vụ bán lẻ điện năng năm 2018 Cung cấp quần áo bảo hộ lao động cho dịch vụ bán lẻ điện năng năm 2018 SXKD năm 2018 Chào hàng cạnh tranh 20-08-2018 Trọn gói
Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế khu vực huyện Tam Bình, Bình Tân và Thị xã Bình Minh năm 2018 (đợt 2) Thi công xây dựng Sửa chữa lớn năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-08-2018 trọn gói
Sửa chữa lớn các đường dây trung hạ thế và trạm biến áp khu vực huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm và Thành phố Vĩnh Long năm 2018 (đợt 2) Thi công xây dựng Sửa chữa lớn năm 2018. Đấu thầu rộng rãi trong nước 17-08-2018 trọn gói
Mua sắm Dao cắt có tải (LBS) 24kV-630A và TU cấp nguồn cho LBS và Recloser kế hoạch bổ sung năm 2018. Cung cấp Dao cắt có tải (LBS) 24kV-630A KHCB 2018 Mua sắm trực tiếp 30-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực phường 3, phường 7 thành phố Vị Thanh; 2. Xây dựng, nâng cấp lưới điện hạ áp khu vực TT Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Long Mỹ năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Long Mỹ năm 2018; ĐTXD.2018-VTTB-1: Cung cấp thiết bị LA, FCO, MCCB Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Ngã Bảy năm 2018; 2. Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp năm 2018; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Châu Thành năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Trạm Đông Lạnh xã Tân Phú Thạnh; 5. Xây dựng đường dây trung áp dự phòng khai thác lộ ra phát tuyến 473CH/475CH trạm 110kV Châu Thành. ĐTXD.2018-VTTB-2: Cung cấp thiết bị LA, FCO, MCCB Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đấu thầu rộng rãi trong nước 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Ngã Bảy năm 2018; 2. Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp năm 2018; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Châu Thành năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Trạm Đông Lạnh xã Tân Phú Thạnh; 5. Xây dựng đường dây trung áp dự phòng khai thác lộ ra phát tuyến 473CH/475CH trạm 110kV Châu Thành. ĐTXD.2018-GS2: Giám sát Thi công xây lắp công trình huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và Thị xã Ngã Bảy. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Tự thực hiện 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Ngã Bảy năm 2018; 2. Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp năm 2018; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Châu Thành năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Trạm Đông Lạnh xã Tân Phú Thạnh; 5. Xây dựng đường dây trung áp dự phòng khai thác lộ ra phát tuyến 473CH/475CH trạm 110kV Châu Thành. ĐTXD.2018-MBA-2: Cung cấp máy biến áp. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Chuyển nhượng 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Ngã Bảy năm 2018; 2. Xây dựng lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Phụng Hiệp năm 2018; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Châu Thành năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp đường dây trung hạ áp và trạm biến áp Trạm Đông Lạnh xã Tân Phú Thạnh; 5. Xây dựng đường dây trung áp dự phòng khai thác lộ ra phát tuyến 473CH/475CH trạm 110kV Châu Thành. ĐTXD.2018-CAP-2: Cung cấp cáp. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Chuyển nhượng 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực phường 3, phường 7 thành phố Vị Thanh; 2. Xây dựng, nâng cấp lưới điện hạ áp khu vực TT Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Long Mỹ năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Long Mỹ năm 2018; ĐTXD.2018-GS1: Giám sát Thi công xây lắp công trình huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, Thị xã Long Mỹ và Thành phố Vị Thanh. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Tự thực hiện 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực phường 3, phường 7 thành phố Vị Thanh; 2. Xây dựng, nâng cấp lưới điện hạ áp khu vực TT Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Long Mỹ năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Long Mỹ năm 2018; ĐTXD.2018-MBA-1: Cung cấp máy biến áp. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Chuyển nhượng 08-08-2018 Trọn gói
1. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực phường 3, phường 7 thành phố Vị Thanh; 2. Xây dựng, nâng cấp lưới điện hạ áp khu vực TT Nàng Mau và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy; 3. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực TX Long Mỹ năm 2018; 4. Xây dựng, nâng cấp lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp khu vực huyện Long Mỹ năm 2018; ĐTXD.2018-CAP-1: Cung cấp cáp. Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Chuyển nhượng 08-08-2018 Trọn gói
Lưu thông tin

Liên kết website

Văn hóa doanh nghiệp

vhspc1.gif

Tiết kiệm điện

antoandien1.gif

Sử dụng bình nước nóng

binhnuocnong.gif

An toàn điện

bia.gif

MetaMod

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
nangluongvn.gif